Navedba: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije:  Uvajanje E-poslovanja v podjetju HBOT

Kratica operacije: E-HBOT

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

  1. Elektronska izmenjava med partnerji:

Cilj tega ukrepa je vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji, z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B za zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav ter večjo odzivnost na potrebe strank.

  1. Spletne strani za tuje trge:

Cilj tega ukrepa bo na osnovi celostne študije digitalnega nastopa podjetja HBOT, vzpostaviti sodobno interaktivno spletno stran povezano s socialnimi omrežji, ki bo konkurenco presegla ter ponudila vsebine v več tujih jezikih.

  1. Spletna trgovina:

Cilj ukrepa bo postavitev eTrgovine v dveh tujih jezikih z namenom povečanja obsega prodaje ter prisotnosti na tujih trgih.

  1. Produktno-prodajni video:

Izdelava produktno-prodajnega videa HBOT hiperbarične in kisikove opreme v tujih jezikih bo prispevala k povečanju prepoznavnosti podjetja in dvigu konkurenčnosti na tujih trgih.

  1. Krepitev kompetenc – usposabljanja:

V prvem sklopu se bo vodstveni kader udeležil usposabljanj in ozaveščanja na področju elektronskega poslovanja. V drugem delu pa bodo predstavljeni primeri dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0«, ki so jih uspešno izvedla tuja in slovenska podjetja, in se bodo izvajala na splošni oz. panožni ravni.

Finančna podpora:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Rezultati operacije:

Elektronsko poslovanje zahteva nenehno prilagajanje poslovanja in inovacije z namenom učinkovitejše internacionalizacije in vključevanja v globalne verige vrednosti. Elektronsko poslovanje bo zajemalo poslovanje med podjetji (B2B).

Poudarek bo na uvajanju e-dokumentov v poslovanju s partnerji oz. potencialnimi kupci, okrepiti pa želimo tudi in predvsem prepoznavnost podjetja preko interaktivnega prikaza produktov kot tudi samega podjetja. Za to je potrebna vrhunsko oblikovana spletna stran v več tujih jezikih, na kateri so dodani video klipi, tako segmentov razvoja hibernetičnih sistemov, proizvodnje ter delovanja oziroma umestitve produktov v nadaljnji podsklop, kar je nujni konkurenčni pogoj za dosego prepoznavnosti podjetja HBOT in njegove veljave na mednarodni ravni. Pomemben dodatek spletni strani je tudi predstavitveni video podjetja, proizvodnje, regije in države izvora, ki pa ni samo marketinško orodje ampak zelo močan argument v procesu prodaje , ki bo zaživela v okviru nove spletne trgovine.

Hkrati z naštetim se v podjetju zavedamo, da bo poznavanje trendov Industrije 4.0. bolj kot prednost, kmalu postala konkurenčna nujnost, zato je za nas enakega pomena doseganje hitrega odziva na zahteve kupcev na podlagi znanja in poznavanje trendov znotraj digitalizacije poslovanja.

Na ta način bo operacija vzpostavitve oziroma nadgradnje E-poslovanja prispevala k izboljšanju delovanja ključnih procesov, kar se bo odrazilo v boljšem (vitkejšem) poslovanju. Spletna analitika bo ob enem omogočila učinkovitejše zbiranje informacij o preferencah kupcev, ki bodo pripomogle k nadgradnji opreme in storitev po želji kupcev.

Omenjeni ukrepi, ki jih nameravamo izvesti v okviru operacije bodo posledično pozitivno prispevali k dvigu mednarodne konkurenčnosti podjetja, k povečanju izvoza ter širitvi poslovanja na ključnih globalnih trgih.